NL EN DE

Algemene Voorwaarden

Artikel 1- Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Studio Poppy
Vestigings- & bezoekadres:
Passeerdersstraat 57
1016 XB Amsterdam
E-mailadres: nicoline@studiopoppy.nl
Bankrekeningnummer: 6919708
KvK nummer: 55653510
BTW identificatienummer: NL107536481B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Er kan alleen afgeweken worden van de algemene en bijzondere voorwaarden wanneer deze schriftelijk overeengekomen zijn met de ondernemer. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. Studio Poppy behoudt zich het recht een overeenkomst te ontbinden wanneer materialen specifiek voor de bestelling niet meer voorradig/leverbaar zijn.
4. Alle aanbiedingen van Studio Poppy zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Studio Poppy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van de toeleveranciers van Studio Poppy daartoe aanleiding mocht geven.
5. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Studio Poppy. Studio Poppy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Studio Poppy dit binnen zeven (7)) dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper mee.
6. Het herroepingsrecht is door zijn persoonlijke aard niet van toepassing.

Artikel 5 - De prijs
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW.

2. Voor de gevolgen van druk/type fouten kan Studio Poppy geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Betaling kan geschieden op meerdere mogelijkheden:

o Middels internetbankieren via iDEAL.

o Middels bankoverschrijving.

4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Studio Poppy gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 6 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. De artikelen blijven eigendom van Studio Poppy tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 21 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument kan de overeenkomst ontbinden.

6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Postpakketten worden door TNT verzonden. TNT biedt postpakketten 2 maal aan, daarna wordt het afgeleverd bij een TNT kantoor. Indien de consument het postpakket niet tijdig ophaalt bij TNT kantoor, wordt het pakket retour verzonden naar Studio Poppy. Studio Poppy zal na overleg met consument het pakket opnieuw versturen. De kosten van verzending zijn voor rekening van de consument.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Studio Poppy daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

2. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Studio Poppy de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3. De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in de artikelen zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende artikelen.

4. Iedere vordering jegens Studio Poppy vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

5. Studio Poppy is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is Studio Poppy niet aansprakelijk ten gevolge van door de koper of door de koper ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de artikelen.

Artikel 8 – Klachtenbehandeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Via ‘contact’ kan de klacht ingediend worden.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.